Archivo de la etiqueta: Premios y Convocatorias

IX Premio «O gua» de literatura infantil e chobenil (2013)

IX Premio «O gua»

de literatura infantil e chobenil (2013)

 

O Consello d’a Fabla Aragonesa fa o clamamiento d’o IX Premio “O Gua” ta ninos e ninas, correspondién á o 2013, que se reglará por os regles siguiens:

1. O premio se fa cada tres añadas. Iste nueno clamamiento corresponde á o 2013.

2. Os treballos que se i presienten serán ineditos e pueden estar un solo cuento u falordia, u bien diferens narrazions curtas.

3. Podrán estar escritos en cualsiquier bariedá d’aragonés, pero en toz os casos, siguindo correutamén as normas graficas de l’aragonés, tal como quedoron establitas en 1987.

4. As falordias u narrazions serán ta ninos e ninas u mozez e mozetas de 6 ta 12 añadas. Se balurará muito espezialmén o caráuter didautico, asinas como l’achustamiento d’o bocabulario e as construzions á ra edá.

5. L’amplaria d’o testo será d’entre 20 e 50 fuellas, á dople espazio (entre 50.000 e 125.000 carauters).

6. Os treballos podrán lebar debuxos (á una tinta, de 14 zm d’amplaria por 14 zm  d’altaria, u proporzional á ixas midas, tanto en bertical como en orizontal). Encara que no ye obligatorio, ye consellable que biengan con debuxos. O Churato balurará a suya calidá e a conchunzión con o testo.

7. Os treballos podrán estar feitos por una sola presona u por barias.

8. Os treballos s’endrezarán ta:

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA,

trestallo postal 147, 22080 UESCA.

No se i meterá o nombre d’os autors u autoras. S’achuntará una carpeta zarrata, con o tetulo d’a obra en o esterior, drento d’a que se cuaternarán os datos d’os autors u autoras (espezificando-bi quí ha feito ro testo e quí os debuxos, e a suya edá).

9. O plazo d’entrega d’orichinals rematará o día 30 de setiembre de 2013.

10. Bi abrá dos premios: a) uno ta mayors de 14 añadas, con un pre en metalico de 600 euros; b) un atro ta menors de 14 añadas, que consistirá en una colezión de libros en aragonés.

11. Se ferá a edizión d’as obras ganaderas, con un menimo de 400 exemplars, por a editorial Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, d’alcuerdo con as normas graficas de l’aragonés emologatas en abril de 1987. PUBLICAZIONS D’O CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA s’alza os dreitos d’edizión tanto en aragonés como e cualsiquier atra luenga. As obras no premiatas quedarán en propiedá d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, de no meyar demanda en contra por parti d’os autors u autoras drento d’o plazo d’un mes dende que se faiga publica a dezisión d’o Churato.

12. A dezisión d’o Churato, que ye inapelable, asinas como a composizión d’íste, se ferá saper publicamén en o mes d’otubre de 2013.

13. O Churato podrá no atorgar o premio á denguna d’as obras presentatas u atorgar bel aczésit, si lo creye combenién.

14. O feito de partezipar en iste premio presuposa l’azeutazión d’istos regles de partezipazión.

Consello d’a Fabla Aragonesa

Uesca, abiento de 2012

 

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA

Trestallo Postal 147, 22080 Uesca

Abenida de Os Danzantes, 34, baxo, 22005 Uesca

corr.el: cfa@consello.org

 

I CONCURSO LITERARIO EN ARAGONÉS «O REINO D’OS MALLOS» (2013)

I CONCURSO LITERARIO EN ARAGONÉS

«O REINO D’OS MALLOS» (2013)

 

Organiza: Asoziazión APIAC, con a colaborazión d’os Conzellos d’Ayerbe, Biscarrués, Morillo de Galligo, Santolaria de Galligo,… e d’as asoziazions: Asoziazión de Nabateros d’a Galliguera, Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Consello d’a Fabla Aragonesa,… Con o refirme de l’Aria de Cultura d’a Comarca d’a Plana de Uesca.

 

REGLES DE PARTIZIPAZIÓN

1. Bi abrá en total zinco premios: a) cuatro chenerals: uno de narrazión curta, otro de poesía, otro d’articlos d’opinión e otro d’obras curtas de teyatro; b) un premio espezial pa o millor escrito, siga de narrazión, poesía, articlo d’opinión u teyatro feito por chen que resida u aiga naxito en bel lugar d’a Galliguera u d’a Sotonera. Os autors podrán presentar treballos en todas as categorías chenerals (pero solo un treballo por categoría). Antiparti, os autors que sigan residens u naxitos de bel lugar d’a Galliguera u d’a Sotonera, lo ferán notar en o esterior d’o sobre.

2. Os treballos se presentarán escritos en aragonés, siguindo correutamén as Normas graficas de l’aragonés (emologatas en 1987), e abrán d’estar ineditos.

3. Se presentarán tres copias de cada obra, feitas en fuellas de midas DIN-A4, á una sola cara e á dople espazio. A estensión d’as obras de narrazión curta será d’entre 5 e 15 fuellas; a d’as obras de poesía, d’entre 100 e 300 bersos; d’os articlos d’opinión, d’entre 2 e 3 fuellas; e d’obras curtas de teyatro, d’entre 5 e 10 fuellas. En toz os casos, os escritos se presentarán en tipos Times 12 puntos, u tipos que ocupen un espazio equibalén.

4. Os treballos lebarán un tetulo e una embotada, os cuals s’escribirán en o esterior d’un sobre zerrato, drento d’o que se meterán o nombre e os d’os apellidos de l’autor, asinas como l’adreza postal, o telefono, l’adreza de mensachería eleutronica, lugar de naximiento e os datos biograficos que l’autor creiga menister. Toz os treballos concurren a os premios chenerals; os que sigan en condizions de concurrir, antimás a o premio espezial deberán meter en o esterior d’o sobre, entre parentesis dimpués d’a embotada: (Galliguera-Sotonera).

5. Os treballos se nimbiarán antis d’o día 20 d’otubre de 2013 por correu ordinario u se ferán plegar de cualsiquier traza á: APIAC, Plaza Aragón, lum. 40, CP. 22800 Ayerbe. Tamién se podrán nimbiar por correu eleutronico: apiac@reinodelosmallos.com. En iste caso caldrá nimbiar dos achuntos: en uno irá a obra que concursa; en l’otro, os datos presonals.

6. A dezisión d’o churato se ferá publica en o mes de nobiembre de 2013. O churato será integrato por escritors en aragonés, estudiosos de l’aragonés, presonas notables d’a bida cultural d’a redolada e conzellers de lugars d’a redolada.

7. O churato podrá no atorgar o premio en bella categoría, si considera que a calidá d’as obras no ye pro gran como pa merexer o premio. Igualmén podrá atorgar bel aczésit, si lo creye combenién.

8. O premio consistirá en una cantidá de 250 euros en cada modalidá, tanto en os premios chenerals como en o premio espezial, y en a publicazión d’a obra. En o caso d’aczésit, se publicará tamién a obra pero no bi abrá pre en diners.

9. As obras que tiengan premio u aczésit se publicarán en un libret por a editorial Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. A imprentazión d’os testos se ferá d’alcuerdo con as Normas graficas de l’aragonés, emologatas en 1987.

10. As obras publicatas quedarán en propiedá d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. Igualmén os treballos no premiatos que no se reclamen en o plazo de 30 días naturals dende a calendata en que se faiga publica a dezisión d’o churato. Istos treballos, toz u beluno, poderban tamién publicar-sen si se chuzga combenién por parti d’as asoziazions u conzellos organizadors.

11. A entrega d’os premios se ferá cada añada en un lugar diferén d’a redolada, en un día que se determinará drento d’o mes de nobiembre. Os autors ganadors se comprometen a asistir á l’auto d’entrega d’os premios.

12. A presentazión á iste premio presuposa l’azeutazión d’istos regles.

 

Ayerbe, chunio de 2013