IX Premio «O gua» de literatura infantil e chobenil (2013)

IX Premio «O gua»

de literatura infantil e chobenil (2013)

 

O Consello d’a Fabla Aragonesa fa o clamamiento d’o IX Premio “O Gua” ta ninos e ninas, correspondién á o 2013, que se reglará por os regles siguiens:

1. O premio se fa cada tres añadas. Iste nueno clamamiento corresponde á o 2013.

2. Os treballos que se i presienten serán ineditos e pueden estar un solo cuento u falordia, u bien diferens narrazions curtas.

3. Podrán estar escritos en cualsiquier bariedá d’aragonés, pero en toz os casos, siguindo correutamén as normas graficas de l’aragonés, tal como quedoron establitas en 1987.

4. As falordias u narrazions serán ta ninos e ninas u mozez e mozetas de 6 ta 12 añadas. Se balurará muito espezialmén o caráuter didautico, asinas como l’achustamiento d’o bocabulario e as construzions á ra edá.

5. L’amplaria d’o testo será d’entre 20 e 50 fuellas, á dople espazio (entre 50.000 e 125.000 carauters).

6. Os treballos podrán lebar debuxos (á una tinta, de 14 zm d’amplaria por 14 zm  d’altaria, u proporzional á ixas midas, tanto en bertical como en orizontal). Encara que no ye obligatorio, ye consellable que biengan con debuxos. O Churato balurará a suya calidá e a conchunzión con o testo.

7. Os treballos podrán estar feitos por una sola presona u por barias.

8. Os treballos s’endrezarán ta:

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA,

trestallo postal 147, 22080 UESCA.

No se i meterá o nombre d’os autors u autoras. S’achuntará una carpeta zarrata, con o tetulo d’a obra en o esterior, drento d’a que se cuaternarán os datos d’os autors u autoras (espezificando-bi quí ha feito ro testo e quí os debuxos, e a suya edá).

9. O plazo d’entrega d’orichinals rematará o día 30 de setiembre de 2013.

10. Bi abrá dos premios: a) uno ta mayors de 14 añadas, con un pre en metalico de 600 euros; b) un atro ta menors de 14 añadas, que consistirá en una colezión de libros en aragonés.

11. Se ferá a edizión d’as obras ganaderas, con un menimo de 400 exemplars, por a editorial Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, d’alcuerdo con as normas graficas de l’aragonés emologatas en abril de 1987. PUBLICAZIONS D’O CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA s’alza os dreitos d’edizión tanto en aragonés como e cualsiquier atra luenga. As obras no premiatas quedarán en propiedá d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, de no meyar demanda en contra por parti d’os autors u autoras drento d’o plazo d’un mes dende que se faiga publica a dezisión d’o Churato.

12. A dezisión d’o Churato, que ye inapelable, asinas como a composizión d’íste, se ferá saper publicamén en o mes d’otubre de 2013.

13. O Churato podrá no atorgar o premio á denguna d’as obras presentatas u atorgar bel aczésit, si lo creye combenién.

14. O feito de partezipar en iste premio presuposa l’azeutazión d’istos regles de partezipazión.

Consello d’a Fabla Aragonesa

Uesca, abiento de 2012

 

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA

Trestallo Postal 147, 22080 Uesca

Abenida de Os Danzantes, 34, baxo, 22005 Uesca

corr.el: cfa@consello.org

 

Los comentarios están cerrados.