Archivo de la etiqueta: Literatura en aragonés

Palestra, o libro en aragonés más bendito en a 29ena Feria d’o Libro de Uesca

Palestra, o libro en aragonés más bendito en a 29ena Feria d’o Libro de Uesca

Por denzima de A lueca, de Chuana COSCUJUELA, o que ye sin denguna duda un feito estraordinario, a nobela Palestra, d’Ana GIMÉNEZ BETRÁN, ye estato ro libro en aragonés más bendito en a 29ena Feria d’o Libro de Uesca, zelebrata en o Parque “Miguel Serbeto” dende o día 1 dica o día 10 de chunio.

En concreto, os cuatro libros más benditos estioron: 1) Palestra; 2) A lueca; 3) 200 escritors en aragonés en 200 Fuellas (1978-2010); 4) Continazión (1922-1983). Ista zaguera obra ye tamién de Chuana COSCUJUELA.

Palestra ye una deliziosa nobela curta que l’azión trascurre en a Uesca d’o sieglo XVII e a protagonista ye una muller. L’autora, natural de Uesca e residén en Cuarte de Uesca, ye profesora de Luenga e Literatura Españolas en o Instituto “Sierra de Guara” de Uesca.

Francho NAGORE LAÍN

 

LUENGA DE FUMO 2011

A setena edizión d’a programazión “Luenga de fumo”, que organiza o
Consello d’a Fabla Aragonesa en colaborazión con a demba de Cultura de
o Conzello de Uesca, preba d’espardir e promozionar a cultura feita en
aragonés, á trabiés de diferens autibidaz.

Iste ye o programa d’ista añada, á o largo d’o mes d’abril (continará
en mayo e chunio):

-Toz os autos se fan en o Centro Cultural del Matadero (Abda. Martínez
de Velasco, 6, 20005 Uesca) a ras 20:00 oras (fueras d’o teyatro).

18 d’abril, lunes. Inaugurazión d’a Esposizión “200 Fuellas
(1978-2010)”, que se i podrá beyer dica o 1 de mayo.
24 d’abril, domingo. Rezital de “OS CHOTOS” (antis más, “A Ronda d’os
Chotos d’Embún”).
25 d’abril, lunes. Conferenzia de Miguel Martínez Tomey: “A Corona
d’Aragón e as
falsificazions istoricas”.
26 d’abril, martes. Rolde de charradas: “200 escritors ta 200
Fuellas”, con partizipazión de barios de os autors que se replegan en
o libro coleutibo “200 escritors en aragonés en 200 Fuellas
(1978-2010), que se presentará en o mesmo auto.
27 d’abril, miércols. Ara Cultural: “L’aragonés a trabiés d’os meyos
audiobisuals”.
29 d’abril, biernes. Rezital de BIELLA NUEI & LA FRATERNITÉ, proyeuto
mosical poliglota (aragonés / catalán / oczitano / franzés / español),
con mosicos aragoneses, catalans e franzeses, baxo a direzión de Luis
Miguel Bajén.
1 de mayo, domingo: DINGOLONDANGO (Ansó): “Percaziando una fazería”
(teyatro en
aragonés). 19.30 oras.

Una istoria de onsos / L’ombre-choto de Sobrarbe

Una istoria de onsos / L’ombre-choto de Sobrarbe,

de Manuel Ramón Campo Novillas / Óscar Latas Alegre.

Colezión “Diaplerons” lumero 2. Samianigo, Ed. Rolde O Caxico / Limaco Edizions, 2009.

‘Una istoria de onsos / L‘Ombre-choto de Sobrarbe’, ye un libro de cuentos dople de dos autors sarrableses. A primera parti ye una falordia escrita en aragonés que narra as abenturas d’un onso que eslampa d’a guerra de Yugoslabia y remata conviviendo en o Perineu aragonés. A falordia ye escrita por Manuel Ramón Campo y a segunda ambientata en Sobrarbe, ye d’Óscar Latas. Ye editato por o Rolde o Caxico de Samianigo con l’ochetibo de promober a literatura infantil en luenga aragonesa. A istoria ye una metafora sopre ra combibenzia d’os lugars, as falordias y l’aprebenida d’a naturaleza. Dos nuebas falordias en aragonés se capuzian en a tradizión y a reyalidá d’o Perineu.

Rolde o Caxico d‘o Biello Aragón y O Limaco Edizions han sacato a ro mercato istas dos falordias escritas en aragonés que se capuzian en a tradizión y a reyalidá d’as bals d’o Perineu. As narrazions,”Una istoria de onsos”, de Manuel Ramón Campo, y “L’ombre-choto de Sobrarbe”, de Óscar Latas, forman parti d’o segundo bolumen d’a Colezión Diaplerons d’a editorial Limaco Edizions.

O libro que recopila as dos falordias se presentó en Samianigo l’atro año, coinzidindo con o Diya Europeyo d’as Luengas. Os dos relatos son breus, amenos y cuentan con ilustrazions realizatas por Chusé Bolea, d’Ara Cultural. A intinzión d’os mesmos ye azercar a luenga aragonesa á ros más chicoz, emplegando ta fer falordias, as mesmas parolas d’o Perineu en o que tratan.

Asinas, “Una istoria de onsos” repleca a bida de dos onsez, Boris y Natasha, que un diya descubren que o suyo orichen no ye pirenenco, que son deszendiens d’una onsa yugoslaba reintroduzita en a ralla aragonesa. A trabiés d’as abenturas d’os onsez, Manuel Ramón Campo ba tratando un d’os temas que más conflitos chenera en as bals pirenencas.

Por a suya parti, “L’ombre-choto de Sobrarbe” se basa en a tradizión y as falordias orals d’ ista redolada sobrarbesa. Finalista d’o I Zertamen de Relatos Breus y falordias ‘Chunto á ro Fogaril’, que combocoron l’añada pasata ro Conzello de L’Aínsa-Sobrarbe e l’Asoziazión Cultural Aldea de Tou, o relato d’Óscar Latas recupera un recontamiento popular d’un ombre misterioso que sembraba a zerina y a medrana en os lugars d’a ripera de l’Ara.

O libro ye muito bien maquetato, con debuxos bien polius, con colors muito atrayens y claros, y escrita con simplizidá y ochetibidá, un cuento que ferá onra á os profesors que lo leigan y creigan que cal fer-lo serbir en as suyas clases u ta os pais e mais que lo quieran contar á ra suya familieta.

O. Grazia Bernués