Archivo de la categoría: Literatura en aragonés

Palestra, o libro en aragonés más bendito en a 29ena Feria d’o Libro de Uesca

Palestra, o libro en aragonés más bendito en a 29ena Feria d’o Libro de Uesca

Por denzima de A lueca, de Chuana COSCUJUELA, o que ye sin denguna duda un feito estraordinario, a nobela Palestra, d’Ana GIMÉNEZ BETRÁN, ye estato ro libro en aragonés más bendito en a 29ena Feria d’o Libro de Uesca, zelebrata en o Parque “Miguel Serbeto” dende o día 1 dica o día 10 de chunio.

En concreto, os cuatro libros más benditos estioron: 1) Palestra; 2) A lueca; 3) 200 escritors en aragonés en 200 Fuellas (1978-2010); 4) Continazión (1922-1983). Ista zaguera obra ye tamién de Chuana COSCUJUELA.

Palestra ye una deliziosa nobela curta que l’azión trascurre en a Uesca d’o sieglo XVII e a protagonista ye una muller. L’autora, natural de Uesca e residén en Cuarte de Uesca, ye profesora de Luenga e Literatura Españolas en o Instituto “Sierra de Guara” de Uesca.

Francho NAGORE LAÍN

 

“Resoluzions e informes (2000-2011)”, una reseña de Chusto Puyalto Sipán

Resoluzions e informes (2000-2011)

CONSELLO ASESOR DE L’ARAGONÉS: Resoluzions e informes (2000-2011). Uesca, Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, 2011. I.S.B.N.: 978-84-95997-42-5.

Iste ye uno d’os libros en aragonés publicatos en 2011. Pero no’n ye uno más. Por a suya importanzia en os intes autuals e a suya traszendenzia enta o futuro, se puede dizir que ye  un libro de “luengo recorrito”. No solo ye escrito en aragonés, sino que tamién trata sobre l’aragonés. Con o tetulo de Resoluzions e informes (2000-2011), replega prezisamén todas as resoluzions e toz os informes que dica agora ha feito publicos o Consello Asesor de l’Aragonés, organismo d’asesoramiento lingüistico d’o Consello d’a Fabla Aragonesa creyato en l’año 2000.

Todas as resoluzions e os informes que se publican en o libro yeran estatos publicatos antis en istas mesmas Fuellas, en redazión probisional, e dimpués en a rebista añal Luenga & fablas, en redazión definitiba, seguindo un prozedimiento d’acotrazio progresibo, que de bez tamién en ye d’aplicazión progresiba. Asinas que, literalmén, no ye un material nuebo o que se publica, pero en publicar-lo tot en chunto en un libro amanexe una obra nueba de raso, que alquiere toda a suya potenzialidá e resalta a suya importanzia.

Prezisamén os endizes dan una nueba dimensión unitaria á o libro e lo fan de buen consultar. Ne b’ha dos: uno  tematico, con un arringleramiento alfabetico seguntes o tema d’os informes e d’as resoluzions; un atro, cheneral, con un arringleramiento seguntes a lumerazión d’os informes e resoluzions. Ye dizir: en iste zaguero se sigue un orden, alto u baxo, cronolochico, d’alcuerdo con a calendata en que s’apreboron e se publicoron.

O libro tien 205 planas. As zinco zagueras son ocupatas por os endizes. En as atras doszientas trobamos as resoluzions (pp. 19-95) e os informes (pp. 97-200). Antiparti, en as pachinas inizials bi ha tamién dos trestallos: en o primero, con o tetulo de “O Consello Asesor de l’Aragonés”, s’esplica breumén qué ye iste organismo e se fa relazión d’os suyos miembros, metendo-bi un curriculum curto de cada uno d’els.  A definizión que se da d’o Consello Asesor de l’Aragonés ye bien curta e prezisa:

«O Consello Asesor de l’Aragonés ye l’organo d’asesoramiento lingüistico creyato por o Consello d’a Fabla Aragonesa en l’año 2000, con a intinzión de fer onra en o camín enta l’amilloramiento e a normatibizazión de l’aragonés literario común u aragonés común escrito.» (p. 5).

Seguntes podemos leyer dimpués, en l’año 2011 son miembros de dito organismo: Santiago Bal, Antonio Martínez Ruiz, Miguel Martínez Tomey, Chusé Inazio Nabarro, Francho Nagore, Paz Ríos, Artur Quintana, Fernando Romanos, Chesús Vázquez e Rafel Vidaller.

Tamién se nombran atros miembros que bi estioron en bel periodo de tiempo, pero d’istos no se i mete garra nota biografica u curricular.

En o segundo trestallo bi ha una introduzión (pp. 13-18) en a que s’esplanica a creyazión, o caráuter e os quefers d’o Consello Asesor de l’Aragonés, os criterios espezificos ta priorizar as formas e, en zagueras, bellas considerazions e comentarios, en relazión con o treballo d’iste organismo. Os diferens parrafos esclarexen pro os quefers e os criterios e fan buen onra ta replecar o por qué d’as dezisions, consellos u socherenzias que más adebán se dan en as resoluzions. Tamién cal parar cuenta d’os criterios en a redazión de resoluzions que s’esplanican en a resoluzión lumero 0 e que son más bien sobre custions teunicas de presentazión.

Entre as resoluzions ne b’ha belunas que tratan d’aspeutos de morfolochía lesica, como a 1 (sobre o sufixo -ache), a 14 (sobre a rematanza -ibo), a 16 (sobre trans-), a 18 (sufixo -iello), a 19 (prefixo inter-), a 55 (prefixo ecs-), a 50 (bocables empezipiatos por in-/en-, im-/em-).

Atras tratan aspeutos de morfolochía flesiba, como a 9 (sobre o perfeuto simple e perfeuto perifrastico); a 15 (os articlos definitos); as 21, 22 e 23 (sobre os demostratibos); as 26, 27, 28, 29, 30 e 31 (sobre os pronombres presonals), a 32 (sobre o indefinito achetibo bel); a 40 (o condizional); as 42, 43, 44, 52, 53, 54 (os plurals); as 46, 47 (berbos rematatos en -iar e en -yer, -yir); as 56, 57, 58, 59 (conchugazión d’os tiempos compuestos); 61 e 62 (berbos en -xer e berbos  en -ir con incremento -sc- en os presens).

Belunas que se refieren a particlas tamién poderban dentrar en a morfolochía: a 3 (conhunzión copulatiba e); a 25 (preposizión por / per); 48 (alberbio más / més),

Entre fonetica e morfolochía se troban unas cuantas, como a 2 (sobre os partizipios); 4 (alberbios en -mén); a 39 (bocables en -ute, -ete, -ite); a 63 (apocope en os lumerals ordinals).

Puede dizir-se que cuasi todas as resoluzions tienen de bella traza implicazions foneticas; manimenos, una buena parti se zentra espezificamén en custions de fonetica: asinas, a 5 (sobre a -x- interbocalica); a 6 (sobre as consonans xordas entre bocals); a 7 (sobre o diftongo -ua-); a 8 (sobre o diftongo -ia-); a 10 (sobre -ch- dezaga de n- e r-); as 11, 12 e 13 (sobre os grupos cultos -gn-, -gm-; -bocal +ct-, -ct+yod e -cc+bocal e, i), a 20 (sobre a rematanza -ía); a 33 (grupos de d+cons.); 34 (grupo culto -bd-); 35 (grupo culto latino -bocal +pt-); as 36 e 37 (grupo culto latino [ks]+ cons. e entre bocals); a 38 (grupo culto latino -bs-); 39 (rematanzas -ute, -ete, -ite); a 41 (-ch- entre bocals); a 45 (a -y- epentetica); a 51 (o bocable buega); a 60 (o grupo pr-).

Asinas como as resoluzions tratan temas puntuals ta prebar d’amillorar a escritura en aragonés común seguntes unas pautas más correutas e chenuinas, os informes gosan replegar listas d’antroponimos (como ro lumero 2) u de toponimos (como ros informes 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que son nomenclátors con as denominazions en aragonés d’os monezipios e lugars d’as comarcas d’o territorio lingüistico de l’aragonés: Plana de Uesca, Alto Galligo, Chazetania, Semontano de Balbastro, Zinca Meya, Ribagorza Ozidental, Sobrarbe). Tamién bi ha informes sobre nombres d’aus (ye dizir, lista patrón d’os nombres d’aus en aragonés: os informes 5 e 13), metafonía de bocals (o 10), o bocable buega (o 6), e a denominazión d’a comarca Alto Galligo (o 4).

Os informes no solo trayen listas, sino tamién muitas notas, decumentazión e bibliografía, que fan onra como soporte decumental e ta fer consultas.

Iste libro no ye sobre normatiba grafica, pero emplega con ficazio as Normas graficas de l’aragonés, emologatas en Uesca en 1987, rancando d’o respeto á ra imachen grafica e á o consenso que sinifican, como fita fundamental en o prozeso de normatibizazión de l’aragonés.

Tanto as resoluzions como os informes tienen bocazión d’estar consultatos e de fer onra en o emplego prautico de l’aragonés común, como ferramienta de comunicazión interdialeutal e supradialeutal en un rechistro culto. Resoluzions e informes (2000-2011) ye, por tanto, un libro impreszindible de consulta ta qui escribe á ormino en aragonés, ya siga en o cambo d’a creyazión literaria, en o cambo d’a informazión u en o cambo de l’almenistrazión, ta qui tien como quefer a correzión d’escritos, ta qui s’adedica á l’amostranza, ezetra.

O buen criterio que amuestran e consellan as resoluzions fa muita falta en o esbarafundioso e embrancato panorama que beyemos agora en a redazión de testos en aragonés, una gran parti d’os cuals parixen escritos por chen sin guaires conoximientos d’aragonés u con ideyas pro esbarratas d’o que ye a correzión e a propiedá. Por ixo, en buena ora ye publicato. Agora ye menester que a chen lo consulte á ormino e faiga serbir as soluzions consellatas, que no tienen l’alazet en conzietos particulars, sino en o treballo zereño, en o consenso, en ampla decumentazión, en fin, en o criterio serioso que dan os conoximientos, os estudios u as creyazions d’os diferens miembros d’o Consello Asesor de l’Aragonés. De feito, muitas d’as soluzions consellatas ya se fan serbir en escritos, pero ferba falta que iste libro plegase á muita más chen.

Encara que son muitos os temas que se i tratan e s’esclarexen, ye de dar que bi’n ha d’atros que no se i troban e enta os que tamién calerba chitar un poquet de luz. Asperamos que poquet á poquet se pueda continar abanzando en ixe quefer.

Chusto Puyalto Sipán

 

“Pan de lectura” una reseña de O. Palazín Ara

Pan de lectura del Gobierno de Aragón

Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2011, 389 pp.

O libro Pan de lectura del Gobierno de Aragón, con o soztetulo de Sugerencias para un plan de lectura, escritura y expresión oral, e coordinato por Mercedes Caballud Albiac, naxe con o deseyo de serbir d’empente ta que ros zentros educatibos d’Aragón trabillen un plan que premita desembolicar a competenzia comunicatiba en cuatro estrezas: leyer, escrebir, ascuitar e fablar. Ye un frechinache de destintas bozes (de profesors, escritors, editors, mairals d’instituzions, pais e mais, alumnos e alumnas… que opinan sopre cómo s’estimulan istas competenzias). Tot isto ye chunto d’asabelos recursos nombratos astí, ta poder lograr-lo.

Por o que fa á l’aragonés e o catalán, ditas luengas propias, e cal acobaltar-lo, son firme representatas en ista publicazión d’o Gubierno de Aragón (Departamento de Educación, Cultura y Deporte).

Nos trobamos primero con un escrito en aragonés (con traduzión enta o castellano), feito por Ánchel Conte, sopre ra traza e tot o que arredola fer uno d’os suyos poemas, en iste causo “Zerca d’a noria més polita nunca bista”, (pp. 54-55). O profesor Antonio Bengochea fa ro propio pero con un escrito en catalán d’a poesía en o Matarraña, con l’articlo “Desideri Lombarte, l’alé popular del Matarranya”(pp. 68-69).

M.ª Pilar Benítez e Óscar Latas fan un estudio en o que dan notorio d’a istoria muderna d’a literatura en aragonés, ficando curtos exemplos de bels escritors contemporaneos á modo de chiqueta antolochía literaria d’a fabla aragonesa tetulata “La literatura en aragonés… a veces se nos olvida” (pp. 70-72). Contina un testo en aragonés ribagorzano, á cargo d’a bibliotecaria Lola García, “Yo mai heba escribiu cosa”, e dos testos curtos de “O trasgresor piadoso”, de Severino Pallaruelo (p. 73).

En o trestallo de reseñas, bi ha una de M.ª Pilar Benítez clamata “Cuentos en las tres lenguas”, sopre ra zaguera obra de Carlos González, De la chaminera al tejao…, una “Bibliografía bàsica sobre literatura oral del Matarranya”, á cargo de Antonio Bengochea, e una coronica d’o zentro trilingüe catalán-castellano-inglés de Fraga (pp. 74-75).

Ramón Campo, profesor d’aragonés, nos fa, baxo ro tetulo de “No en tienen prou” un relato escrito en aragonés, con dos cabos: “Sentine y leyene” e “A toz les fa goyo a falordieta”, as esperenzias d’un pai leyendo en aragonés á ros suyos fillos (pp. 218-219). En catalán Mercedes Llop, fa ro relato “Una història, una mestra” (pp. 254-257).

Se zarra ro libro con una chicota descripzión d’os dos proyeutos d’animazion cultural ofizials d’o Departamento de Educación, ta ra espardidura d’as luengas propias en os zentros escolars, adedicatos en as senglas denominazions á dos escritors, “Jesús Moncada” ta o catalán e “Luzía Dueso” ta l’aragonés (p. 368).

Asinas que semos debán d’un libro que, ta ro cambo de l’amostranza, ye un material de leutura obligatoria, en o que ras nuestras luengas, amanixen bien representatas como recurso educatibo ta ros profesors e que ye una ferramienta ta empentar á leyer en clase d’una traza más orichinal e plural.

As colaborazions se pueden leyer tamién dende ra web http://www.catedu.es/bibliotecasescolaresaragon

O. Palazín Ara