LUENGA DE FUMO 2011

A setena edizión d’a programazión “Luenga de fumo”, que organiza o
Consello d’a Fabla Aragonesa en colaborazión con a demba de Cultura de
o Conzello de Uesca, preba d’espardir e promozionar a cultura feita en
aragonés, á trabiés de diferens autibidaz.

Iste ye o programa d’ista añada, á o largo d’o mes d’abril (continará
en mayo e chunio):

-Toz os autos se fan en o Centro Cultural del Matadero (Abda. Martínez
de Velasco, 6, 20005 Uesca) a ras 20:00 oras (fueras d’o teyatro).

18 d’abril, lunes. Inaugurazión d’a Esposizión “200 Fuellas
(1978-2010)”, que se i podrá beyer dica o 1 de mayo.
24 d’abril, domingo. Rezital de “OS CHOTOS” (antis más, “A Ronda d’os
Chotos d’Embún”).
25 d’abril, lunes. Conferenzia de Miguel Martínez Tomey: “A Corona
d’Aragón e as
falsificazions istoricas”.
26 d’abril, martes. Rolde de charradas: “200 escritors ta 200
Fuellas”, con partizipazión de barios de os autors que se replegan en
o libro coleutibo “200 escritors en aragonés en 200 Fuellas
(1978-2010), que se presentará en o mesmo auto.
27 d’abril, miércols. Ara Cultural: “L’aragonés a trabiés d’os meyos
audiobisuals”.
29 d’abril, biernes. Rezital de BIELLA NUEI & LA FRATERNITÉ, proyeuto
mosical poliglota (aragonés / catalán / oczitano / franzés / español),
con mosicos aragoneses, catalans e franzeses, baxo a direzión de Luis
Miguel Bajén.
1 de mayo, domingo: DINGOLONDANGO (Ansó): “Percaziando una fazería”
(teyatro en
aragonés). 19.30 oras.

Los comentarios están cerrados.